Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw Cyfrifiad 2021?

Arolwg sy'n digwydd unwaith bob 10 mlynedd yw'r cyfrifiad ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Caiff y cyfrifiad nesaf ei gynnal ddydd Sul 21 Mawrth 2021 a chaiff ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Mae'r cyfrifiad yn unigryw. Nid oes unrhyw beth arall sy'n rhoi cymaint o fanylion amdanom ni a'r gymdeithas rydym yn byw ynddi. Mae'r llywodraeth, awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad i'w helpu i wneud penderfyniadau ar sut i gynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd fel trafnidiaeth, addysg a gofal iechyd.

Pryd mae Diwrnod y Cyfrifiad?

Mae Diwrnod y Cyfrifiad ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Ble gallaf gael mwy o wybodaeth am lenwi holiadur Cyfrifiad 2021?

Gallwch fynd i cyfrifiad.gov.uk i gael mwy o wybodaeth am gwblhau'r cyfrifiad.

Beth yw Gadewch i ni Gyfrif!?

I gefnogi Cyfrifiad 2021, mae SYG yn gweithio mewn partneriaeth â'r ganolfan adnoddau addysg, iChild. Gyda'n gilydd rydym wedi datblygu rhaglen adnoddau addysg gyffrous am ddim i helpu i addysgu plant am y digwyddiad unigryw hwn. Mae hon yn rhaglen drawsgwricwlaidd (gan arwain ar fathemateg a rhifedd) ac mae'n cwmpasu'r Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2, gydag adnoddau penodol i flwyddyn 6. Mae rhaglen adnoddau Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael ei hachredu gan MEI, NATE a'r Gymdeithas Ddaearyddol. Gall y rhaglen addysg hon sy'n hawdd ei defnyddio helpu i wella sgiliau llythrennedd a rhifedd, gan ddefnyddio Cyfrifiad 2021, digwyddiad pwysig mewn bywyd go iawn, fel sbardun.

Pwy all gofrestru i gael pecyn adnoddau Gadewch i ni Gyfrif!?

Gall pob ysgol gynradd yng Nghymru a Lloegr gofrestru i gael pecyn adnoddau Gadewch i ni Gyfrif! am ddim.

Sut y gallaf gofrestru i gael pecyn adnoddau Gadewch i ni Gyfrif!?

Gall ysgolion fynd i wefan Gadewch i ni Gyfrif! yn gadewchinigyfrif.org.uk a chofrestru i gael pecyn adnoddau am ddim.

Beth fydd yn fy mhecyn adnoddau Gadewch i ni Gyfrif!?

Gwybodaeth am Gadewch i ni Gyfrif!

Pryd y byddaf yn cael fy mhecyn Gadewch i ni Gyfrif!?

Caiff pecynnau adnoddau Gadewch i ni Gyfrif! eu postio i ysgolion o'r wythnos sy'n dechrau 4 Ionawr 2021.

Pryd y bydd cystadleuaeth Gadewch i ni Gyfrif! yn agor?

Mae cystadleuaeth Gadewch i ni Gyfrif! bellach ar gau. Pob lwc i bob ysgol a gymerodd ran. Byddwn ni'n cyhoeddi'r enillwyr erbyn 18 Mehefin 2021.

Sut y dylwn i ddechrau rhaglen Gadewch i ni Gyfrif! yn fy ysgol?

Rydym wedi datblygu cyflwyniad i'w roi mewn gwasanaeth, ar ffurf sleidiau PowerPoint y gellir eu haddasu, a gallwch ddod o hyd i hwn ar wefan Gadewch i ni Gyfrif! Gallwch ei ddefnyddio i gyflwyno'r rhaglen i'ch ysgol gyfan. Rydym hefyd wedi llunio cyflwyniad fideo difyr gan y Cathod Cyfrif i ennyn diddordeb eich disgyblion ymhellach. Gallwch ddod o hyd i'r fideo hwn ar hafan gwefan Gadewch i ni Gyfrif!

Os nad oes llawer o amser gen i, pa adnoddau y dylwn i eu defnyddio gyda fy nisgyblion?

Dewch o hyd i ddwy wers fideo arfer gorau arbennig gan Arbenigwr ar Fathemateg Cynradd yn MEI ar y pynciau ‘Y GIG a'r cyfrifiad’, a ‘Beth yw'r cyfrifiad?’. Gallwch chwarae'r gwersi fideo hyn i'ch disgyblion yn yr ysgol neu gartref, neu gellir eu defnyddio i'ch helpu i baratoi gwers fathemateg.

Bydd gwers fideo arbennig gan yr Athro David Olusoga hefyd ar y pwnc ‘Cydraddoldeb, cynrychiolaeth a'r cyfrifiad’.

A allaf ddefnyddio'r holl adnoddau ar-lein hefyd?

Gallwch! Gallwch fynd i wefan Gadewch i ni Gyfrif! yn gadewchinigyfrif.org.uk i ddod o hyd i'r holl gynlluniau gwersi, y cyflwyniadau PowerPoint y gellir eu haddasu, deunyddiau ar gyfer arddangosiadau wal a fideos.

A allaf gymryd rhan yn Gadewch i ni Gyfrif! o hyd os caiff cyfyngiadau symud pellach eu rhoi ar waith neu os bydd fy ysgol yn cau oherwydd COVID-19?

Gallwch. Mae rhaglen addysg Gadewch i ni Gyfrif! wedi cael ei datblygu fel bod yr adnoddau'n hyblyg ac yn arbed amser, ac maent wedi'u cynllunio i gefnogi eich ysgol drwy COVID-19 fel rhan o'ch cwricwlwm adfer. Y nod yw helpu i ailennyn diddordeb plant a theuluoedd mewn dysgu a dathlu eich cymuned leol. Mae'r adnoddau wedi'u cynllunio i addysgu plant yn yr ystafell ddosbarth a gartref. Petai rhagor o gyfyngiadau symud, gallech ddefnyddio'r gwersi fideo a'r prosiect dysgu yn y cartref.

Sut y gallaf ledaenu'r neges am Gyfrifiad 2021 i rieni gartref?

Gallwch helpu i ledaenu'r neges am Gyfrifiad 2021 a phwysigrwydd llenwi holiadur y cyfrifiad drwy ddefnyddio eich sianeli cyfryngau cymdeithasol a'ch sianeli cyfathrebu uniongyrchol â rhieni. Byddwn yn darparu templedi ar wefan Gadewch i ni Gyfrif! i'w defnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol ac mewn cylchlythyron i'ch helpu chi. Byddem hefyd yn ddiolchgar pe byddech yn dosbarthu taflenni i'r disgyblion fynd â nhw adref gyda nhw. Caiff y taflenni hyn eu darparu yn eich pecyn adnoddau.

 phwy y gallaf gysylltu os bydd angen rhagor o wybodaeth arnaf?

E-bostiwch census@ichild.co.uk os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu os bydd angen help arnoch gyda'r adnoddau neu'r wefan.